Skip to content

Architecture, Design, Graphic & BUSINESS.

Tworzymy.

Aby rozwijać 
skrzydła.

Dobry design to dobry biznes. Tworzy pierwsze wrażenie. Współtworzy silną markę. Spójny wizerunek budzi zaufanie. Określa kierunek działania i profesjonalizm.

Architektura, Design, Grafika.

Tworzymy holistycznie, łącząc architekturę, design i grafikę. Nasze portfolio obejmuje projekty z zakresu horeca, retail, office czy branży evetowej.

Wspomagamy wszystkie wizualne aspekty brandu. Od elementów takich jako logo, wizytówka, poprzez standy i elementy małej architektury, kończąc na projektach i realizacji wnętrz.

Kreujemy, projektujemy, realizujemy.

Nie tylko kreujemy i projektujemy, ale również realizujemy. 

Doświadczenie i dobra współpraca ze sprawdzonymi wykonawcami pozwala nam kreować i tworzyć unikatowe projekty. Stawiamy na nowoczesne technologie oraz w innowacyjny sposób wykorzystujemy te tradycyjne. A to wszystko tworzy unikatowy efekt.

We make.

Spread Your 
wings.

Good design is good business. Creates the first impression. Co-creates a strong brand. A consistent image inspires confidence. It defines the course of action and professionalism.

Architecture, Design, Graphics.

We create holistic projects, combining architecture, design and graphic. Our portfolio includes projects in the field of horeca, retail, office and events.

We support all visual aspects of the brand. From elements such as logo, business card, through stands and small architecture, ending with  interiors design and implementation.

We create, design and implement.

We not only create and design, but also implement.

Experience and good cooperation with proven contractors allows us to create and create unique projects. We focus on modern technologies and use the traditional ones in an innovative way. And this creates a unique effect.

Idee.

Projektowanie w duchu zero waste.

Staramy się maksymalnie wykorzystwać proponowane w projektach materiały. Projektujemy tak, by nie tworzyć odpadów, zachowując przy tym ergonomię i proporcje.

Nie marnujemy i możemy dzięki temu uzyskać racjonalny, oszczędny budżet.

Idea circular economy.

Korzystamy z zasobów. Bazujemy na trwałych materiałach, które można z łatwością odnowić lub odzyskać. Stawiamy na recycling, bez rezygnacji z walorów estetycznych.

Kreacja marki.

Patrzymy na markę całościowo. Na jej historię, doświadczenie, storytelling i plany rozwojowe.

Działamy kreatywnie. Wychodzimy poza schematy. Patrzymy z różnych perspektyw, z naciskiem na funkcjonalizm. A piękna forma wynika z funkcji. Łączymy idee z potrzebami inwestora.

Ideas.

Zero waste projects.

We try to make maximum use of the materials proposed in the projects. We design so as not to create waste, while maintaining ergonomics and proportions. 

We do not waste and thus we can obtain a rational, economical budget.

Idea circular economy.

We use resources. We rely on durable materials that can be easily renewed or recovered. We focus on recycling, without giving up aesthetic values.

Brand creation.

We look at the brand as a whole. On her history, experience, storytelling and development plans.

We work creatively. We go beyond the schemes. We look from different perspectives, with an emphasis on functionalism. And beautiful form comes from function. We combine ideas with the investor’s needs.

Porozmawiajmy. Let's talk.

E-mail.

Xicorra@xicorra.pl

Tel.

+48 664 018 932

Xicorra sp. z o.o.

ul. Polna 50/p.6, 00-644 Waszawa, PL